โครงการการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง Run Your City 2018: No Plastic Run
ใน 3 สวน คือ สวนเบญจกิติ สวนป่าเบญจกิตติ และโรงงานยาสูบ
ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุ่มรักษ์ไม้ใหญ่ (Big Trees Project) ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่สีเขียวและเรื่องการจัดการขยะ เช่นการอบรมรุกขกรรมขั้นต้นให้กับพนักงานของกรุงเทพมหานคร การจัดการขยะที่สนามหลวงช่วงงานพระราชพิธีบรมศพ และเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมืองในหมู่ประชาชนทั่วไป ผ่านการจัดกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยตรง อีกทั้งเป็นการระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมอาชีพและการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมเดินวิ่ง โดยได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)

Run Your City

โครงการการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง
Run Your City 2018: No Plastic Run
ใน 3 สวน คือ สวนเบญจกิติ สวนป่าเบญจกิตติ และโรงงานยาสูบ
ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นี้

เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และกลุ่มรักษ์ไม้ใหญ่ (Big Trees Project) ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
ได้ร่วมกันรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่สีเขียวและเรื่องการจัดการขยะ 
เช่นการอบรมรุกขกรรมขั้นต้นให้กับพนักงานของกรุงเทพมหานคร
การจัดการขยะที่สนามหลวงช่วงงานพระราชพิธีบรมศพ
และเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมืองในหมู่ประชาชนทั่วไป
ผ่านการจัดกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยตรง
อีกทั้งเป็นการระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมอาชีพ
และการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมเดินวิ่ง
โดยได้รับการสนับสนุนหลักจาก
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)